Bộ Lạc Thần Thú | Game thuần thú sư

Chính sách bảo mật khi sử dụng dịch vụ của Bộ Lạc Thần Thú:

-Chào mừng các bạn đã đến với trang web game do Bộ Lạc Thần Thú độc quyền phát hành (gọi tắt là “chúng tôi”)
-Để đảm bảo quyền lợi của các bạn (gọi tắt là “người dùng”, “game thủ”, “người chơi”, hoặc “user”) khi người chơi cung cấp và sử dụng dịch vụ ( Trang web của Bộ Lạc Thần Thú và các sản phẩm game do Bộ Lạc Thần Thú phát hành được gọi là “Dịch vụ”) của Công ty cổ phần Bộ Lạc Thần Thú. Công ty Bộ Lạc Thần Thú nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các quy đinh về pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người chơi game do Bộ Lạc Thần Thú độc quyền phát hành.

Giới thiệu:

Game/trò chơi điện tử có nghĩa là: trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác mà người chơi có thể chơi.

Dịch vụ có nghĩa là: một hoạt động bao gồm các nhân tố không hiện hữu, giải quyết các mối quan hệ giữa khách hàng hoặc tài sản mà khách hàng sở hữu với người cung cấp mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

Người dùng có nghĩa là: những người tải game chơi game do Bộ Lạc Thần Thú phát hành

Thông tin cần thu thập:

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:
- Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ, Trò Chơi hoặc Trang Web của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.
- Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email.
- Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trò Chơi của chúng tôi.
- Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
- Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, game hoặc các sự kiện theo game, trong quá trình bạn chơi game.
- Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Bộ Lạc Thần Thú sẽ thu thập những dữ liệu gì?
Dữ liệu cá nhân mà Bộ Lạc Thần Thú có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
- Họ tên.
- Địa chỉ email.
- Số điện thoại.
- Giới tính.
Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ của chúng tôi. bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi như thế nào; và dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.
Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp.
Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của Bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội của Bộ Lạc Thần Thú, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.
Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung trong mục "Bạn có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?" dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn.

Sử dụng và bảo mật thông tin của người chơi:

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
- Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ.
- Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ, Trang Web và các Trò Chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi.
- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.
- Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng.
- Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.
- Để nhận dạng và/hoặc xác minh.
- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ.
- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn.
- Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì.
- Để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trong các Trò chơi hoặc trên Trang Web.
- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
- Để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi game, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Bộ Lạc Thần Thú.
- Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Bộ Lạc Thần Thú có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi.
- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành nào và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế.
- Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng.
- Để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Bộ Lạc Thần Thú.
- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ Điều khoản dịch vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi.
- Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn.
- Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Bộ Lạc Thần Thú như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Bộ Lạc Thần Thú như một bên tham gia hoặc liên quan đến Bộ Lạc Thần Thú và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Bộ Lạc Thần Thú như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức.
- Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.
(gọi chung là “Các Mục Đích”).
Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

Bộ Lạc Thần Thú bảo vệ thông tin người dùng bằng cách nào? Cách thức vận hành bảo vệ thông tin người dùng:

- Để tăng cường mức độ an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của người chơi, Bộ Lạc Thần Thú sẽ áp dụng một vài biện pháp kỹ thuật hoặc phần mềm/ứng dụng vào trong trò chơi. Điều này không làm ảnh hưởng gì đến thông tin cá nhân của người chơi, sẽ đảm bảo an toàn cho tài khoản người chơi một cách tối đa nhất.
- Tất cả các thông tin cá nhân của người dùng cung cấp và đồng ý cho Bộ Lạc Thần Thú truy cập sẽ được mã hóa thông tin, và chỉ 1 vài nhân viên kỹ thuật của Bộ Lạc Thần Thú mới được phép truy cập các thông tin người dùng này.
- Bộ Lạc Thần Thú khuyến khích người chơi cung cấp đầy đủ các thông tin như trong phần 2 để hỗ trợ người chơi tìm lại tài khoản, thay đổi mật khẩu nhanh chóng nhất.
- Nếu như người chơi muốn rút lại việc cung cấp thông tin cho Bộ Lạc Thần Thú, hoặc yêu cầu dừng xử lý các thông tin của người chơi. Bộ Lạc Thần Thú sẽ ngưng xử lý các thông tin này ngay khi người dùng báo. Trong trường hợp muốn bật lại yêu cầu truy cập thông tin, người dùng cũng liên hệ lại để được hỗ trợ. Các trường hợp muốn dừng cung cấp thông tin cá nhân sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề hack, bị mất tài khoản…. nên người dùng cân nhắc thật kỹ.

Xóa Dữ Liệu Người Dùng:

Bạn có thể yêu cầu Bộ Lạc Thần Thú xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà Bộ Lạc Thần Thú đã thu thập được bằng cách gửi email đến cskh@Bộ Lạc Thần Thú.com trong các trường hợp sau đây:

- Bạn tin rằng các Dữ liệu Cá nhân này không còn cần thiết để Chúng tôi nắm giữ các Dữ liệu cá nhân của bạn.
- Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn mà Chúng tôi đã thu thập được dựa trên sự cho phép của Bạn và Bạn mong muốn rút lại sự cho phép của Bạn và không có bất cứ cơ sở nào khác để chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân này.
- Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn căn cứ vào các lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Bạn là đối tượng của việc xử lý này. Bạn vui lòng cung cấp các thông tin chi tiết mà Bạn cho là hợp lý để Chúng tôi có thể xem xét liệu đó có phải là một quyền lơi quan trọng hơn quyền lợi của chúng tôi để xử lý và lưu trữ các Dữ liệu Cá nhân này.
- Bạn không còn muốn Chúng tôi tiếp tục sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn đã được thu thập bởi Chúng tôi để gửi các quảng cáo, các đề xuất đặc biệt, các chương trình bán hàng và các chương trình may mắn.
- Bạn tin tưởng rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà chúng tôi thu thập được được xử lý một cách trái luật bởi Chúng tôi.
Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt các lý do của Bạn để hỗ trợ chúng tôi trong việc xác định liệu bạn có cơ sở hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân nếu có cơ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật để Chúng tôi thực hiện việc này (ví dụ để bảo vệ Chúng tôi trước các yêu cầu pháp lý hoặc đảm bảo quyền tự do ngôn luận) tuy nhiên chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn biết về các trường hợp này. Bạn vui lòng lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu cá nhân, Chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp dịch vụ như trước khi xóa bởi vì chúng tôi sẽ không thể biết về các sở thích của Bạn.

Hướng dẫn xóa dữ liệu Facebook:

Ứng dụng của chúng tôi có chức năng đăng nhập bằng Facebook và tuân theo quy tắc dịch vụ trò chơi của Facebook, chúng tôi cần phải cung cấp hướng dẫn xóa dữ liệu. Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình đối với ứng dụng của chúng tôi hãy làm theo các bước sau:
1. Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào “Cài đặt”
2. Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà bạn đã liên kết với Facebook của mình.
3. Tìm kiếm tên ứng dụng bạn muốn xóa.
4. Nhấn vào nút “Xóa”.
5. Xin chúc mừng, bạn đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.

Hành vi vi phạm và cách thức xử lý:

Người dùng sẽ bị khóa tài khoản và nếu các cơ quan thẩm quyền nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin thì Bộ Lạc Thần Thú sẽ cung cấp tới các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền khi người dùng vi phạm các điều sau:

- Có hành vi tuyên truyền, chống phá, kích động, bạo lực trái với pháp luật và văn hóa thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Tiết lộ bí mật nhà nước, an ninh, quân sự, kinh tế của Nhà nước và pháp luật.
- Sử dụng phần mềm, ứng dụng, công cụ để can thiệp/hack vào hệ thống của Bộ Lạc Thần Thú.
- Sử dụng trái phép tài khoản của người dùng khác.
- Có hành vi gây tổn hại về danh tiếng, uy tín của Bộ Lạc Thần Thú khi tham gia trò chơi.
- Các tài khoản thực hiện giao dịch gian lận/ mua bán với bên thứ 3 (không thông qua các kênh nạp chính thống) sẽ bị khoá tài khoản.

Sửa đổi điều khoản và hiệu lực của chính sách:

- Điều khoản này có giá trị cho tới khi có văn bản/công văn thay thế liên quan đến trò chơi.
- Bộ Lạc Thần Thú có quyền sửa đổi, bổ sung toàn bộ hoặc một vài thay đổi nhỏ trong điều khoản này.
- Các chính sách của Bộ Lạc Thần Thú nếu thay đổi sẽ điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của Nhà nước và Pháp luật Việt Nam.

Thông tin liên hệ/ Hỗ trơ giải đáp thắc mắc.

Mọi thắc mắc và các vấn đề cần hỗ trơ, giải quyết xin vui lòng liên hệ:
Email: admin@bolacthanthu.vn